VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

/VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE2021-11-16T00:24:47+01:00

12.11.2021 – Záznam z prieskum trhu

Projekt:  Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.


Výzva na predloženie ponuky – 27.07.2021

zákazka s názvom „Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. – III“ bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie – v priebehu postupu zadávania zákazky sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od prijímateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, pretože došlo k chybám v poskytnutých podkladoch obstarávania, ktoré majú alebo by mohli mať zásadný vplyv na výsledok obstarávania. 

Výzva na predloženie ponuky – 08.07.2021

zákazka s názvom „Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. – II“
bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie – v priebehu postupu obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od prijímateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, pretože na základe predložených ponúk nebolo možné posúdiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Výzva na predloženie ponuky – 10.07.2020

zákazka s názvom „Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o.“
bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie – v priebehu vykonávania kontroly obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od prijímateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, pretože sa zmenila situácia prijímateľa na trhu a došlo k čiastočnej zmene výrobného procesu prijímateľa.