VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

/VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE2021-07-26T20:06:46+02:00

Projekt:  Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.


Výzva na predloženie ponuky – 10.07.2020

zákazka s názvom “Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o.”
bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie – v priebehu vykonávania kontroly obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od prijímateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, pretože sa zmenila situácia prijímateľa na trhu a došlo k čiastočnej zmene výrobného procesu prijímateľa.

Výzva na predloženie ponuky – 08.07.2021

zákazka s názvom “Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. – II”
bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie – v priebehu postupu obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od prijímateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, pretože na základe predložených ponúk nebolo možné posúdiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.