Loading...
Druh a názov odpadu2018-11-21T21:39:00+01:00

Druh a názov odpadu

Druh – názov odpadu

200114 — kyseliny
200133 — batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
190813 — kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
170403 — olovo
170409 — kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
170410 — káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
160601 — olovené batérie
160602 — niklovo-kadmiové batérie
160121 — nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 16011
160606 — oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
110198 — iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
110302 — iné odpady
100402 — stery a peny z prvého a druhého tavenia
100404 — prach z dymových plynov
100406 — tuhé odpady z čistenia plynov
100407 — kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
101109 — odpady zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky
101111 — sklenený odpad v malých častiach a sklenený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuhy)
101113 — kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky
101115 — tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
101117 — kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
101119 — tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

060101 — kyselina sírová a kyselina siričitá
060313 — tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy
060315 — oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
060405 — odpady obsahujúce iné ťažké kovy
060602 — odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
060704 — roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová