Loading...
Povinnosti výrobcov prenosných batérií a akumulátorov2018-10-25T14:24:24+02:00

Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

§ 45

Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

(1) Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],

b) uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu, 71 )

c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],

d) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,

f) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,

g) bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.

(2) Výrobca prístrojov je povinný

a) zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať,

b) ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,

c) priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.

(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.

(4) Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom jednej tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.

(5) Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k batériám a akumulátorom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca batérií a akumulátorov

a) neuviedol batérie a akumulátory na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku,

b) porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa § 30 ods. 1,

c) bol vymazaný z Registra výrobcov batérií a akumulátorov.

§ 46

Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

(1) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky

1.spätným zberom použitých prenosných batérií,
2.zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,

b) zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,

e) spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov prenosných batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.

(2) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.

§ 47

Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov

(1) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky

1.spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2.zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,

b) zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,

e) spracovanie a recykláciu použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov automobilových batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.

(2) Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a) zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od konečného používateľa na celom území Slovenskej republiky bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod prostredníctvom osoby oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumulátorov,

b) zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,

e) spracovanie a recykláciu použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrny rozsah zberových povinností výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.

§ 48

Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

(1) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom

a) zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,

b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,

c) zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,

d) neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov na zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.

(2) Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým automobilovým batériám a akumulátorom

a) plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c),

b) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov osobe oprávnenej na ich zber alebo spracovateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na ich zber alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.

(3) Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory, pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona.